Welcomw To Blogspot Riezal Cinta Damai

Kamis, 29 September 2011

Xanana: Timor Leste ho Indonésiasaimodeluidabamundutom
Díli- MinistruDefezaIndonésianianentregahikasfali material fununianne’ebémakadurantetempurezisténsianianlaransiraprendehusiasuwain FALINTIL siraihaPalásiuGovernubaPrimeiruMinistrunomosMinistruDefeza, Kay RalaXananaGusmão ,Sesta-Feira (19/08).
“OhinmosRepúblikaIndonésialiuhusinianforsa armada sirahatudujestu boot teb-tebesidahodientrgafilafali material balunne’ebésirakapturahusi FALINTIL, hodi  itahotutenkefoti as ezemplu boot idane’e  hatudubamundutomakkatakihafunu la rezolve  buatida”
DehanPrimeiruMinistru Kay RalXananaGusmãoliuhusi  niniandiskursu , Sesta-Feira(19/08) ihaPalásiuGovernu.
Niamoshatutanliu tan katak  husunasaunkonfllitusiratenkehareetuirjestuatuhakotufunu, funuita`sei la revolve buatida, “ jestuhusiitaniamaluksira, RepúblikaIndonésiaihamomentuidane’ebéitahareeiha   mundu  funu bar-barak , oho emarihunbarihunlor-lorondeititahusu boot ezempluidane’ebelebato’ofatinhotu-hotuatuhakotufunuhodinune’epovusirabelemorisihapaz no dame nianlaranhanesan Timor ho Indonésia”XananahatetenIhatempuhanesanMinistruDefezaihaniniadiskursuhatetenkatakatuhametinliu tan relasaunihaáreaDefeza no Komérsiu entre nasaunruane’e “ Sayaatassambutan yang di sampaiolehPemerintah  kami, kami di dampinggiMentriPerdagaganIbu Mari Elka, danBapak  Panglima TNI, AgusSuhartono, dating kenegriiniuntukmembawahbeberapapesan yang kami sampaikandariPemerintahRepublik Indonesia untukmenjalin, memperkokohpersahabatandiantarakeduanegara, kami berharapselamakedepansebagai Negara tetangga kami bisalebihmemperkokohlagiapakahitubidangpertahanan, perdagangan, darisemuabidan yang masihkitalaksanakankedepan” tenikMinistruDefezaRepúblikaIndonésia.
Material ne’ebémakaentregahusiMinistruDefezaRepúblikaIndonésia  makahanesankilatmatrailladorida, pasta ida, Bandeira FALINTIL nian, kalsabadaktahanida, sasanki’ikoansiraseluk tan.
Wainhiraentrgatihasasanhirakne’e, PrimeiruMinistrunomosMinistruDefeza Kay RalaXananaGusmão ho niniahómologuhusiMinistruDefezaRepúblikaIndonesia  nian, siranainruakontinuakedasasinaakordu MOU idakona-baáreadefezanian, hanesanmosMinistruTurismuKomérsiu no Indústria ho niniahómologuIbu Mari Elkaasina MOU idakona-baáreakomérsiunian.
Ramatatihaasinaakordudelegadusirakontinuahala’obavizita” Taman MakamPahlawanSeroja Santa Cruz Díli”, bainhira  ramataida  ne’e , delegadumosseimaivizitaParlamentuNasional.

TL-RI AsinaAkorduHari’iSentruEksportasaunihaFronteira


Dili – Governu Timor LesteliuhusiMinistruTurizmuKomersiu i Industria, Gil da Costa Alves no MinistraKomersiuRepublika Indonesia  nian, Mari EkaPagestuasinatihaonaakorduatuhariiSentruExportasauniha area Fronteiranasaunruanian, atukomersiantesirabelefaanbamaiprodutusne’ebeiha.
Asinaakordu entre Ministrurairuane’eakompaniahusiPrimeiruMinistru Timor Leste, Kay RalaXananaGusmão no MinistruDefezaIndonezianian, PurnomoYusginantoro, ihaPalasiuGovernu-Dili, Sesta (19/08).
Entertatu, Merkadufronteirane’ebeGovernu Timor LesteliuhusiMinisteriuTurizmuKomersiu i Industriahari’iona, tuirplanuseiinaguraihafulanSetembrutinanne’e.Tambane’e, ho akordune’ebeasinaona entre nasaunruabeleonakompletaliu tan aktividadekomersiuihafatinne’eba.
Akordune’ebeasinane’emosatulokeodamatanhusifronteiratasinia, atunune’ebelefasilitakomersiantesiratula tama saisasanne’ebepresizaliuhusiOekusi.

Governu Indonesia Seirekolla data AsetkaRikusoinPubliko no Privaduiha Timor Leste


Governu Indonesia seirekollaasetkarikusoin  povu Indonesia nian  ne’ebéhelaiha Timor Leste, rekolamentune’eseihala’ohusiGovernu Timor Leste ho Indonesia.
Vice MinistruNegosiuEstranjeiruTriyonoWibowohateten, rekollamentune’eiharelatoriuikusComisaunVerdade e Amizade (CVA) nianiha 15 Julhu 2008 liuba, relatoriune’erelatakatakgovernu Timor Leste ho Indonesia tenkeiharesponsabilidadeatusimu no responsabilizaasetne’e.
hanesanpasuprimeirurekollamenturikusoin  ne’e, Governuruane’eseihala’okonsultasaunhodihatenedalanoinsaaturakollaasetne’e.tamba, “ ami la hatene, no amiseirekolla total, Valor  aset ne’e,”dehanTriyonosegundane’e (23/05) bawww.kontan.co.id
Maibe, bainhirakonslutasaunne’ehahúseiihadeskusaunnialaran, antes ne’e Indonesia ho Timor Lestehala’oonakonsultasaunbadahatonahafoinrelatoriu CVA ne’edivulga.
Niahatutanproblemarikusoin no ekonomia tama ihaplanukurtu, mediupraju, alein de asetne’eplanuasaunselukmakaakuntabilidade no reformaadministrativa, fronteira  noseguransaestadu no hari’icentrudokumentasaun no resolusaunkonflitu, nomoshari’ikomisaunbaemalakonnian.

 

 

 

PrezidenteHortahato’okondolensiabaPovuIndonézia.


Ainaro.PrezidenteRepúblika José Ramos Hortahato’oonakondolénsiabapovuIndonézia, ne’ebéafetahosidezastrenaturálfoinlalaisne’eihaIndonézia.
“Ohinhauhamri’ikihane’ehakarakhusubapovu Timor-Leste hotu, atuharukamensagenida, itaniaamizade, itaniaorasaunbapovu Indonesia tanbaTersakalan(26/10) foinlalaisne’erainakdoko boot ihane’eba, tsunami katasisae, no foho boot idanakferaboluhanesanVulkanu, ne’ebéresultaemabarakmaksaivitimatanbalakonuma no sasantomakinkluimosbalun mate husikhelaniafamilia,”dehanHortaiha Sub Distrito Hatuberliku, AinaroKuartaliuba (27/10) bainhirahahúloke festival kulturaRamelau.
Hortaapelabapovu TL atukontinuarezabapovuIndonéziane’ebésaivitimabadezastrene’e.
“ItakontinuafóitaniaorasaunbaPovuIndonézia, orasaunne’ebémaihusifohoRamealaututunto’onasaunIndonézia,”hatutanHorta.
Itanúdarpovu, núdarnasaunitaterusbainhiranasaunselukterus, itakontentebainhiramundulaihafunu no dezastreruma, tenikHorta.
Tidak ada komentar:

Posting Komentar